ස්වයංක්‍රීය නිෂ්පාදන රේඛාව

  • ස්වයංක්‍රීය නිෂ්පාදන රේඛාව

    ස්වයංක්‍රීය නිෂ්පාදන රේඛාව

    මෙම යන්ත්රය ප්රධාන වශයෙන් සංයුක්ත ද්රව්ය වාත්තු කිරීම සඳහා සුදුසු වේ;උපකරණවල හොඳ පද්ධති දෘඪතාව සහ ඉහළ නිරවද්යතාව, ඉහළ ආයු කාලය සහ ඉහළ විශ්වසනීයත්වය ඇත.උණුසුම් මාධ්‍ය සැකසීමේ ක්‍රියාවලිය 3 මාරුවීම්/දින නිෂ්පාදනය සපුරාලයි.