hoş geldiňiz

IEST GOWY SYITYASAT ÖNÜMLERINI hödürleýäris

Çengdu Zhengxi Gidrawlik enjamlary önümçilik kärhanasy, öňki Siçuan himiýa işleri enjamlary kärhanasy, Siçuan himiýa işleri topary Ltd (SCWG) -iň golçur kärhanasydy .Ol 1956-njy ýylda SCWG-e maşyn hödürlemek üçin döredildi. , hususylaşdyryldy we Zhengxi täze adyny kabul etdi. Şondan bäri gidrawlik pressleri gözlemek, işläp düzmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar. Şu wagta çenli gidrawliki enjamlaryň hünärmen öndürijisi we eksportçysy boldy.Birleşdirilen materiallarda, çuňňur çyzgyda, poroşok emele getirmekde we ýasamak meýdanlarynda ýöriteleşdirilen ergin we gidrawliki enjamlar hödürlemekde ýöriteleşendir.

gyzgyn önümler

Kompozitler Gidrawlik metbugaty

Bu pressler, esasan, awtoulag ýeňil, gurluşyk we gurluşyk, howa giňişligi, demir ýol gatnawy, pes woltly elektrik senagatynda ulanylýan SMC, DMC, GMT we LFT-D önümlerini emele getirmek üçin ulanylýar.

Öwreniň
KOREBIR +

Metal möhürleme / Gidrawlik pressasy

Çuňňur çyzuw gidrawlik metbugaty çuňňur çyzgyda, möhür basmakda, awtoulag, aşhana gap-gaçlary we öý hojalygy üçin metal listleri urmakda ulanylýar.

Öwreniň
KOREBIR +

Poroşok metallurgiýa galyplary Gidrawlik metbugaty

Esasan poroşok metallurgiýasy, elektron keramika, seýrek toprak tozy, kremniy karbid, ferrit magnit materiallary we grafit we beýleki önümleri basmak üçin ulanylýar we awtoulaglarda, howa giňişliginde, gämilerde, ýokary tizlikli demirýolda, maşyn gurallarynda, durmuş enjamlarynda, güýçde giňden ulanylyp bilner. önümçilik enjamlary we beýleki pudaklar.

Öwreniň
KOREBIR +
  • Kompozit gidrawlik metbugat programmasy

    Bazaryň yzygiderli islegi we howa giňişligindäki awtoulag senagatynyň çalt ösmegi bilen, bazar bäsleşigine uýgunlaşmak üçin aýna süýümli demir plastmassalar, ýokary güýçli plastmassalar we beýleki önümler peýda boldy;ortaça çykdajylaryň artykmaçlyklary sebäpli gysga m ...

  • Highokary güýçli birleşdirilen çukur örtükleri nädip ýasalýar?

    Birleşdirilen material çukurynyň örtügi gözleg çukurynyň bir görnüşidir we onuň häsiýetleri düşündirilýär: gözleg çukurynyň örtügi polimeri matrisa materialy hökmünde ulanyp, güýçlendiriji materiallar, doldurgyçlar we ş.m. goşmak bilen belli bir proses bilen hasam güýçlendirilýär. (şeýle hem c ...